ما به دنبال ارسال کننده روزنامه در مناطق زیر هستیم:

Bundesländer
Bezirke

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1200 یورو
 • خویش فرما
 • جاگربرگ
 • سنت استفان
 • گلوجاچ

منطقه(های) تحویل:

 • فلدباخ

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، SA، یکشنبه

تعداد روزنامه:

تقریبا 120 عدد

مدت زمان تحویل:

2 ساعت.

مخاطب:

تلفن: 066488705315
پست الکترونیک: renate.fruehwirt@redmail.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 2000 یورو
 • خویش فرما
 • فلدباخ
 • اورسباخ
 • وتزلزدورف

منطقه(های) تحویل:

 • فلدباخ

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، SA، یکشنبه

تعداد روزنامه:

300 عدد

مدت زمان تحویل:

3 ساعت.

مخاطب:

تلفن: 066488 705 315
پست الکترونیک: renate.fruehwirt@redmail.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1400 یورو
 • خویش فرما
 • فلدباخ

منطقه(های) تحویل:

 • فلدباخ

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، SA، یکشنبه

تعداد روزنامه:

200 عدد

مدت زمان تحویل:

2 ساعت.

مخاطب:

تلفن: 066488 705 315
پست الکترونیک: renate.fruehwirt@redmail.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1200 یورو
 • خویش فرما
 • گرابرزدورف
 • تربچه
 • دویدن
 • گناس

منطقه(های) تحویل:

 • جنوب شرقی اشتایر

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، SA، یکشنبه

تعداد روزنامه:

150 عدد

مدت زمان تحویل:

2 ساعت.

مخاطب:

تلفن: 066488 705 315
پست الکترونیک: renate.fruehwirt@redmail.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 2000 یورو
 • خویش فرما
 • کیرشباخ
 • دورفلا
 • اوبردورف

منطقه(های) تحویل:

 • فلدباخ

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، SA، یکشنبه

تعداد روزنامه:

200 عدد

مدت زمان تحویل:

3 ساعت.

مخاطب:

تلفن: 066488 705 315
پست الکترونیک: renate.fruehwirt@redmail.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1500 یورو
 • خویش فرما
 • فلدکیرشن

منطقه(های) تحویل:

 • فلدکیرشن

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، SA، SUN، FT

مدت زمان تحویل:

3 ساعت.

مخاطب:

تلفن: 066488705437
پست الکترونیک: margit.sonvilla@redmail.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1400 یورو
 • خویش فرما
 • روتنتورن
 • اولساچ

منطقه(های) تحویل:

 • اسپیتال آن در درو

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، SA، SUN، FT

مدت زمان تحویل:

2 ساعت.

مخاطب:

تلفن: 066488705441
پست الکترونیک: karin.rovan@redmail.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1880 یورو
 • خویش فرما
 • بد کلینکیرشهایم

منطقه(های) تحویل:

 • اسپیتال آن در درو

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، SA، SUN، FT

مدت زمان تحویل:

3 ساعت.

مخاطب:

تلفن: 066488705441
پست الکترونیک: karin.rovan@redmail.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1300 €
 • خویش فرما
 • لیند در دروتال

منطقه(های) تحویل:

 • اسپیتال آن در درو

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، SA، SUN، FT

مدت زمان تحویل:

2 ساعت.

مخاطب:

تلفن: 066488705441
پست الکترونیک: karin.rovan@redmail.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1200 یورو
 • خویش فرما
 • Ober-Unterweißenbach

منطقه(های) تحویل:

 • فلدباخ

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، SA، SUN، FT

تعداد روزنامه:

200 عدد

مدت زمان تحویل:

2.5 ساعت

مخاطب:

تلفن: 066488 705 315
پست الکترونیک: renate.fruehwirt@redmail.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 700-1200 €
 • خویش فرما
 • کورنوبورگ

منطقه(های) تحویل:

 • کورنوبورگ

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه-شنبه

تعداد روزنامه:

80-150 عدد

مدت زمان تحویل:

2-3.5 ساعت

مخاطب:

تلفن: 066488705249
پست الکترونیک: peter.fischer@connect724.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 700-1300 €
 • خویش فرما
 • Stockerau

منطقه(های) تحویل:

 • Stockerau

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه-شنبه

تعداد روزنامه:

100-180 عدد

مدت زمان تحویل:

2-3.5 ساعت

مخاطب:

تلفن: 066488705249
پست الکترونیک: peter.fischer@connect724.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 850 یورو
 • خویش فرما
 • Zwettl

منطقه(های) تحویل:

 • Zwettl

زمان تحویل:

3 بهساعت 6

روز(های) تحویل:

دوشنبه-شنبه

تعداد روزنامه:

90 عدد

مدت زمان تحویل:

2.5 ساعت

مخاطب:

تلفن: 066488705249
پست الکترونیک: peter.fischer@connect724.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1200 یورو
 • خویش فرما
 • لئوبندورف
 • اوبرورباخ
 • Unterrohrbach
 • Rückersdorf-Harmannsdorf

منطقه(های) تحویل:

 • کورنوبورگ

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه-شنبه

تعداد روزنامه:

130 عدد

مدت زمان تحویل:

3 ساعت.

مخاطب:

تلفن: 066488705249
پست الکترونیک: peter.fischer@connect724.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1400 یورو
 • خویش فرما
 • سنت مگدالن

منطقه(های) تحویل:

 • شهر ویلاچ

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

تعداد روزنامه:

240 عدد

مدت زمان تحویل:

2.5 ساعت

مخاطب:

تلفن: 066488705441
پست الکترونیک: karin.rovan@redmail.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 650 یورو
 • خویش فرما
 • نودورف

منطقه(های) تحویل:

 • هرماگور

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

تعداد روزنامه:

80 عدد

مدت زمان تحویل:

1 H.

مخاطب:

تلفن: 066488705441
پست الکترونیک: karin.rovan@redmail.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1400 یورو
 • خویش فرما
 • دلاک

منطقه(های) تحویل:

 • هرماگور

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

تعداد روزنامه:

200 عدد

مدت زمان تحویل:

2.5 ساعت

مخاطب:

تلفن: 066488705441
پست الکترونیک: karin.rovan@redmail.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 2200 یورو
 • خویش فرما
 • بد بلیبرگ

منطقه(های) تحویل:

 • کشور ویلاچ

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

تعداد روزنامه:

290 عدد

مدت زمان تحویل:

3 ساعت.

مخاطب:

تلفن: 066488705441
پست الکترونیک: karin.rovan@redmail.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 950 یورو
 • خویش فرما
 • ولدن

منطقه(های) تحویل:

 • کشور ویلاچ

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

تعداد روزنامه:

170 عدد

مدت زمان تحویل:

2 ساعت.

مخاطب:

تلفن: 066488705441
پست الکترونیک: karin.rovan@redmail.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1300 €
 • خویش فرما
 • خانه در Ennstal

منطقه(های) تحویل:

 • لیزن

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه-شنبه، یکشنبه

مدت زمان تحویل:

2.5 ساعت

مخاطب:

تلفن: 066488705380
پست الکترونیک: michaela.lindner@redmail.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1000 یورو
 • خویش فرما
 • سنت مارتین

منطقه(های) تحویل:

 • لیزن

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه-شنبه، یکشنبه

مدت زمان تحویل:

2 ساعت.

مخاطب:

تلفن: +43(0) 51795 1795
پست الکترونیک: anfrage@zustellpartner.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 800 یورو
 • خویش فرما
 • شلیک می کند

منطقه(های) تحویل:

 • لیزن

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه-شنبه، یکشنبه

مدت زمان تحویل:

2 ساعت.

مخاطب:

تلفن: 066488705380
پست الکترونیک: michaela.lindner@redmail.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 620 یورو
 • خویش فرما
 • سلزتال

منطقه(های) تحویل:

 • لیزن

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه-شنبه، یکشنبه

مدت زمان تحویل:

1.5 ساعت

مخاطب:

تلفن: 066488705380
پست الکترونیک: michaela.lindner@redmail.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1000 یورو
 • خویش فرما
 • لیزن

منطقه(های) تحویل:

 • لیزن

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه-شنبه، یکشنبه

مدت زمان تحویل:

2 ساعت.

مخاطب:

تلفن: 066488705380
پست الکترونیک: michaela.lindner@redmail.at
اکنون پرس و جو کنید

تحویل دهنده تعویض اسپرینگر

 • تا 500-2000 €
 • خویش فرما
 • منطقه فلدباخ بزرگ

منطقه(های) تحویل:

 • جنوب شرقی اشتایر

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، SA، یکشنبه

مخاطب:

تلفن: 066488705315
پست الکترونیک: renate.fruehwirt@redmail.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 700 یورو
 • خویش فرما
 • شهر فورستنفلد

منطقه(های) تحویل:

 • فورستنفلد

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، SA، یکشنبه

تعداد روزنامه:

180 عدد

مدت زمان تحویل:

1.5 ساعت

مخاطب:

تلفن: 066488705315
پست الکترونیک: renate.fruehwirt@redmail.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 700 یورو
 • خویش فرما
 • میترفلادنیتس
 • ابرسدورف
 • دانش آموزان
 • بازار هارتماندورف

منطقه(های) تحویل:

 • فلدباخ-ویز

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، SA، یکشنبه

تعداد روزنامه:

150 عدد

مدت زمان تحویل:

1 H.

مخاطب:

تلفن: 066488705315
پست الکترونیک: renate.fruehwirt@redmail.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1000 یورو
 • خویش فرما
 • لوله
 • فلادنیتس

منطقه(های) تحویل:

 • فلدباخ

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، SA، یکشنبه

تعداد روزنامه:

130 عدد

مدت زمان تحویل:

2 ساعت.

مخاطب:

تلفن: 066488705315
پست الکترونیک: renate.fruehwirt@redmail.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 800 یورو
 • خویش فرما
 • مترسدورف در ساسباخ
 • رانرزدورف
 • روهرباخ

منطقه(های) تحویل:

 • جنوب شرقی اشتایر

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، SA، یکشنبه

تعداد روزنامه:

120 عدد

مدت زمان تحویل:

1.5-2 ساعت

مخاطب:

تلفن: 066488705315
پست الکترونیک: renate.fruehwirt@redmail.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 820 یورو
 • خویش فرما
 • ایلز

منطقه(های) تحویل:

 • فورستنفلد

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

تعداد روزنامه:

170 عدد

مدت زمان تحویل:

2 ساعت.

مخاطب:

تلفن: 066488705315
پست الکترونیک: renate.fruehwirt@redmail.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 600 یورو
 • خویش فرما
 • گروسشتاین باخ

منطقه(های) تحویل:

 • فلدباخ-ویز

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، SA، یکشنبه

تعداد روزنامه:

90 عدد

مدت زمان تحویل:

1 H.

مخاطب:

تلفن: 066488705315
پست الکترونیک: renate.fruehwirt@redmail.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1500 یورو
 • خویش فرما
 • Ottendorf an der Rittschein
 • اود
 • بیرباخ
 • بازار هارتماندورف

منطقه(های) تحویل:

 • فلدباخ-ویز

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، SA، یکشنبه

تعداد روزنامه:

200 عدد

مدت زمان تحویل:

3 ساعت.

مخاطب:

تلفن: 066488705315
پست الکترونیک: renate.fruehwirt@redmail.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1500 یورو
 • خویش فرما
 • ولفسبرگ در شوارتزوتال
 • سنت جورجن آن در استیفینگ
 • کورتسراگنیتز
 • سیبوتندورف

منطقه(های) تحویل:

 • فلدباخ-لایبنیتس

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، SA، یکشنبه

تعداد روزنامه:

200 عدد

مدت زمان تحویل:

3 ساعت.

مخاطب:

تلفن: 066488705315
پست الکترونیک: renate.fruehwirt@redmail.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 750 یورو
 • خویش فرما
 • ویلدون

منطقه(های) تحویل:

 • لایبنیتس

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، SA، SUN، FT

تعداد روزنامه:

180 عدد

مدت زمان تحویل:

3 ساعت.

مخاطب:

تلفن: 066488705369
پست الکترونیک: daniela.zwanzer@redmail.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 570 یورو
 • خویش فرما
 • استالهوفن

منطقه(های) تحویل:

 • ویتسبرگ

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، SA، یکشنبه

تعداد روزنامه:

150 عدد

مدت زمان تحویل:

2 ساعت.

مخاطب:

تلفن: 066488705369
پست الکترونیک: daniela.zwanzer@redmail.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 510 یورو
 • خویش فرما
 • بیرباخ

منطقه(های) تحویل:

 • ویتسبرگ

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، SA، SUN، FT

تعداد روزنامه:

170 عدد

مدت زمان تحویل:

2.15 ساعت

مخاطب:

تلفن: 066488705369
پست الکترونیک: daniela.zwanzer@redmail.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 600 یورو
 • خویش فرما
 • جودنبورگ

منطقه(های) تحویل:

 • مورتال

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، SA، SUN، FT

تعداد روزنامه:

130 عدد

مدت زمان تحویل:

2 ساعت.

مخاطب:

تلفن: 0517953176
پست الکترونیک: michael.schranz@redmail.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1100 یورو
 • خویش فرما
 • فونسدورف

منطقه(های) تحویل:

 • مورتال

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، SA، SUN، FT

تعداد روزنامه:

220 عدد

مدت زمان تحویل:

3-3.5 ساعت

مخاطب:

تلفن: 0517953176
پست الکترونیک: michael.schranz@redmail.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1000 یورو
 • خویش فرما
 • گوسندورف
 • Hausmannstätten

منطقه(های) تحویل:

 • محیط اطراف گراتس

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، SA، SUN، FT

مخاطب:

تلفن: 066488705335
پست الکترونیک: anfrage@zustellpartner.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 500-1200 €
 • خویش فرما
 • Graz-Mariatrost

منطقه(های) تحویل:

 • گراتس

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، SA، SUN، FT

مخاطب:

تلفن: 066488705335
پست الکترونیک: anfrage@zustellpartner.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1400 یورو
 • خویش فرما
 • Neumarkt

منطقه(های) تحویل:

 • موراو

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، SA، SUN، FT

تعداد روزنامه:

180 عدد

مدت زمان تحویل:

3-3.5 ساعت

مخاطب:

تلفن: 0517953176
پست الکترونیک: michael.schranz@redmail.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1600 یورو
 • خویش فرما
 • افلنز-گوریاچ

منطقه(های) تحویل:

 • بروک آن در مور

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

MON-SA، SUN، FT

مخاطب:

تلفن: 066488705354
پست الکترونیک: guenter.slanez@redmail.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1200 یورو
 • خویش فرما
 • شلادمینگ

منطقه(های) تحویل:

 • لیزن

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

MON-SA، SUN، FT

مدت زمان تحویل:

2-3 ساعت

مخاطب:

تلفن: 066488705380
پست الکترونیک: michaela.lindner@redmail.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 500-1500 €
 • خویش فرما
 • ولفسبرگ

منطقه(های) تحویل:

 • ولفسبرگ

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

MON-SA، SUN، FT

تعداد روزنامه:

100-200 عدد

مدت زمان تحویل:

1-3 ساعت

مخاطب:

تلفن: +43(0) 51795 1795
پست الکترونیک: anfrage@zustellpartner.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 500-1500 €
 • خویش فرما
 • سنت ویتوس

منطقه(های) تحویل:

 • سنت ویت آن در گلان

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

MON-SA، SUN، FT

تعداد روزنامه:

100-200 عدد

مدت زمان تحویل:

1-3 ساعت

مخاطب:

تلفن: +43(0) 51795 1795
پست الکترونیک: anfrage@zustellpartner.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 700 - 1700 €
 • خویش فرما
 • تیرول شرقی

منطقه(های) تحویل:

 • تیرول شرقی

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

مدت زمان تحویل:

2-3 ساعت

مخاطب:

تلفن: 066488705441
پست الکترونیک: karin.rovan@redmail.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 500 - 1700 €
 • خویش فرما
 • در منطقه مسکونی آنها

منطقه(های) تحویل:

 • اسپیتال آن در درو

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

مدت زمان تحویل:

1.5 - 3 ساعت

مخاطب:

تلفن: 066488705441
پست الکترونیک: karin.rovan@redmail.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 550-800 €
 • خویش فرما
 • وین شمالی

منطقه(های) تحویل:

 • وین

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه-شنبه

تعداد روزنامه:

120-140 عدد

مدت زمان تحویل:

3-3.5 ساعت

مخاطب:

تلفن: 0517951795
پست الکترونیک: branko.duvnjak@connect724.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1100 یورو
 • خویش فرما
 • ابرندورف

منطقه(های) تحویل:

 • ابرندورف

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، SA، یکشنبه

تعداد روزنامه:

290 عدد

مدت زمان تحویل:

3-4 ساعت

مخاطب:

تلفن: +43(0) 51795 1795
پست الکترونیک: anfrage@zustellpartner.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1400 یورو
 • خویش فرما
 • سنت کانزیان در دریاچه کلوپین

منطقه(های) تحویل:

 • سنت کانزیان در دریاچه کلوپین

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، SA، یکشنبه

تعداد روزنامه:

تقریبا 300 عدد

مدت زمان تحویل:

3-4 ساعت

مخاطب:

تلفن: +43(0) 51795 1795
پست الکترونیک: anfrage@zustellpartner.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 750-1100 €
 • خویش فرما
 • پوگرسدورف
 • گرافنشتاین
 • پیشلدورف

منطقه(های) تحویل:

 • کشور کلاگنفورت

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه-شنبه، یکشنبه

تعداد روزنامه:

130-260 قطعه

مدت زمان تحویل:

1.5-3 ساعت

مخاطب:

تلفن: 066488705441
پست الکترونیک: anfrage@zustellpartner.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 40-90 €
 • خویش فرما
 • کلاگنفورت

منطقه(های) تحویل:

 • کلاگنفورت

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح فقط یکشنبه

تعداد روزنامه:

70-180 قطعه

مدت زمان تحویل:

1-2 ساعت

مخاطب:

تلفن: 066488705441
پست الکترونیک: anfrage@zustellpartner.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 350-600 €
 • خویش فرما
 • کلاگنفورت

منطقه(های) تحویل:

 • کلاگنفورت

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح دوشنبه یکشنبه

تعداد روزنامه:

80-140 قطعه

مدت زمان تحویل:

1-2 ساعت

مخاطب:

تلفن: 066488705441
پست الکترونیک: anfrage@zustellpartner.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 550-750 €
 • خویش فرما
 • وین

منطقه(های) تحویل:

 • وین

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه-شنبه

تعداد روزنامه:

120-140 عدد

مدت زمان تحویل:

3-3.5 ساعت

مخاطب:

تلفن: 0517951795
پست الکترونیک: branko.duvnjak@connect724.at
اکنون پرس و جو کنید

تحویل تبلیغات

 • وابسته به سفارش
 • خویش فرما
 • وین

منطقه(های) تحویل:

 • وین

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح مواد تبلیغاتی بدون آدرس (بروشورها، بروشورها، بروشورها و غیره)، هفته نامه های بدون آدرس، نمونه محصول و موارد دیگر

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، SA، یکشنبه

تعداد روزنامه:

بسته به سفارش عدد

مدت زمان تحویل:

وابسته به سفارش

مخاطب:

تلفن: +43 66488705262
پست الکترونیک: anfrage@zustellpartner.at
اکنون پرس و جو کنید

ناظر کیف روزنامه (فروش بی صدا)

 • تا 1100 - 1400 €
 • خویش فرما
 • وین

منطقه(های) تحویل:

 • وین
آویزان: شنبه وقت ناهار، پر کردن: یکشنبه صبح مجموعه: یکشنبه بعد از ظهر

روز(های) نصب

SA، SUN

مخاطب:

تلفن: +43 66488705262
پست الکترونیک: anfrage@zustellpartner.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 400-750 €
 • خویش فرما
 • وین

منطقه(های) تحویل:

 • وین

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه-شنبه

تعداد روزنامه:

100-150 عدد

مدت زمان تحویل:

3-3.5 ساعت

مخاطب:

تلفن: 0517951795
پست الکترونیک: daniel.senjic@connect724.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 630 یورو
 • خویش فرما
 • کلوسترنوبورگ

منطقه(های) تحویل:

 • کلوسترنوبورگ

روز(های) تحویل:

دوشنبه-شنبه

تعداد روزنامه:

150 عدد

مدت زمان تحویل:

2.5 ساعت

مخاطب:

تلفن: +43(0) 51795 1795
پست الکترونیک: anfrage@zustellpartner.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 500 یورو
 • خویش فرما
 • کلوسترنوبورگ

منطقه(های) تحویل:

 • کلوسترنوبورگ

روز(های) تحویل:

دوشنبه-شنبه

تعداد روزنامه:

120 عدد

مدت زمان تحویل:

2 ساعت.

مخاطب:

تلفن: +43(0) 51795 1795
پست الکترونیک: anfrage@zustellpartner.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 800 یورو
 • خویش فرما
 • کلوسترنوبورگ

منطقه(های) تحویل:

 • کلوسترنوبورگ

روز(های) تحویل:

دوشنبه-شنبه

تعداد روزنامه:

190 عدد

مدت زمان تحویل:

3.5 ساعت

مخاطب:

تلفن: +43(0) 51795 1795
پست الکترونیک: anfrage@zustellpartner.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 650 یورو
 • خویش فرما
 • آلتنبرگ
 • کلمات

منطقه(های) تحویل:

 • تولن

روز(های) تحویل:

دوشنبه-شنبه

تعداد روزنامه:

130 عدد

مدت زمان تحویل:

3 ساعت.

مخاطب:

تلفن: +43(0) 51795 1795
پست الکترونیک: anfrage@zustellpartner.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 230 یورو
 • خویش فرما
 • زاویه رکا

منطقه(های) تحویل:

 • St.Pölten/Rekawinkel

روز(های) تحویل:

دوشنبه-شنبه

تعداد روزنامه:

60 عدد

مدت زمان تحویل:

1 H.

مخاطب:

تلفن: +43(0) 51795 1795
پست الکترونیک: anfrage@zustellpartner.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 580 یورو
 • خویش فرما
 • درخت را فشار دهید

منطقه(های) تحویل:

 • St.Pölten/Pressbaum

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه-شنبه

تعداد روزنامه:

120 عدد

مدت زمان تحویل:

2.5 ساعت

مخاطب:

تلفن: +43(0) 51795 1795
پست الکترونیک: anfrage@zustellpartner.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 600 یورو
 • خویش فرما
 • درخت را فشار دهید

منطقه(های) تحویل:

 • St.Pölten/Pressbaum

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه-شنبه

تعداد روزنامه:

60 عدد

مدت زمان تحویل:

1.5 ساعت

مخاطب:

تلفن: +43(0) 51795 1795
پست الکترونیک: anfrage@zustellpartner.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 610 یورو
 • خویش فرما
 • Tullnerbach-Lawies

منطقه(های) تحویل:

 • سنت پولتن

روز(های) تحویل:

دوشنبه-شنبه

تعداد روزنامه:

90 عدد

مدت زمان تحویل:

1.5 ساعت

مخاطب:

تلفن: +43(0) 51795 1795
پست الکترونیک: anfrage@zustellpartner.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 250 یورو
 • خویش فرما
 • Irenental
 • Untertullnerbach

منطقه(های) تحویل:

 • سنت پولتن

روز(های) تحویل:

دوشنبه-شنبه

تعداد روزنامه:

40 عدد

مدت زمان تحویل:

1 H.

مخاطب:

تلفن: +43(0) 51795 1795
پست الکترونیک: anfrage@zustellpartner.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 250 یورو
 • خویش فرما
 • پورکرزدورف نیو

منطقه(های) تحویل:

 • St.Pölten/Neu-Purkersdorf

روز(های) تحویل:

دوشنبه-شنبه

تعداد روزنامه:

60 عدد

مدت زمان تحویل:

1.5 ساعت

مخاطب:

تلفن: +43(0) 51795 1795
پست الکترونیک: anfrage@zustellpartner.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1090 یورو
 • خویش فرما
 • گابلیتز

منطقه(های) تحویل:

 • St.Pölten/Gablitz

روز(های) تحویل:

دوشنبه-شنبه

تعداد روزنامه:

250 عدد

مدت زمان تحویل:

3.5 ساعت

مخاطب:

تلفن: +43(0) 51795 1795
پست الکترونیک: anfrage@zustellpartner.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 890 یورو
 • خویش فرما
 • مائورباخ

منطقه(های) تحویل:

 • St.Pölten/Mauerbach

روز(های) تحویل:

دوشنبه-شنبه

تعداد روزنامه:

250 عدد

مدت زمان تحویل:

3 ساعت.

مخاطب:

تلفن: +43(0) 51795 1795
پست الکترونیک: anfrage@zustellpartner.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 725 یورو
 • خویش فرما
 • پورکرزدورف

منطقه(های) تحویل:

 • St.Pölten/Purkersdorf

روز(های) تحویل:

دوشنبه-شنبه

تعداد روزنامه:

160 عدد

مدت زمان تحویل:

2.5 ساعت

مخاطب:

تلفن: +43(0) 51795 1795
پست الکترونیک: anfrage@zustellpartner.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 750 یورو
 • خویش فرما
 • پورکرزدورف

منطقه(های) تحویل:

 • St.Pölten/Purkersdorf

روز(های) تحویل:

دوشنبه-شنبه

تعداد روزنامه:

170 عدد

مدت زمان تحویل:

3 ساعت.

مخاطب:

تلفن: +43(0) 51795 1795
پست الکترونیک: anfrage@zustellpartner.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 500 یورو
 • خویش فرما
 • سنت پولتن

منطقه(های) تحویل:

 • سنت پولتن

روز(های) تحویل:

دوشنبه-شنبه

تعداد روزنامه:

90 عدد

مدت زمان تحویل:

2 ساعت.

مخاطب:

تلفن: +43(0) 51795 1795
پست الکترونیک: anfrage@zustellpartner.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 450 €
 • خویش فرما
 • سنت پولتن

منطقه(های) تحویل:

 • سنت پولتن

روز(های) تحویل:

دوشنبه-شنبه

تعداد روزنامه:

85 عدد

مدت زمان تحویل:

1.5 ساعت

مخاطب:

تلفن: +43(0) 51795 1795
پست الکترونیک: anfrage@zustellpartner.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 630-670 €
 • خویش فرما
 • کالتن لوتن

منطقه(های) تحویل:

 • مدلینگ

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه-شنبه

تعداد روزنامه:

155-165 عدد

مدت زمان تحویل:

2.5 ساعت

مخاطب:

تلفن: +43(0) 51795 1795
پست الکترونیک: anfrage@zustellpartner.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 450-500 €
 • خویش فرما
 • سولز

منطقه(های) تحویل:

 • مدلینگ

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه-شنبه

تعداد روزنامه:

60-70 عدد

مدت زمان تحویل:

1.5 ساعت

مخاطب:

تلفن: +43(0) 51795 1795
پست الکترونیک: anfrage@zustellpartner.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 450-500 €
 • خویش فرما
 • گادن

منطقه(های) تحویل:

 • مدلینگ

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه-شنبه

تعداد روزنامه:

65-70 عدد

مدت زمان تحویل:

1.5 ساعت

مخاطب:

تلفن: +43(0) 51795 1795
پست الکترونیک: anfrage@zustellpartner.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 550 یورو
 • خویش فرما
 • هاینبورگ

منطقه(های) تحویل:

 • بروک آن در لیتا

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه-شنبه

تعداد روزنامه:

80 عدد

مدت زمان تحویل:

2 ساعت.

مخاطب:

تلفن: +43(0) 51795 1795
پست الکترونیک: anfrage@zustellpartner.at
اکنون پرس و جو کنید