ما به دنبال ارسال کننده روزنامه در مناطق زیر هستیم:

Bundesländer
Bezirke

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1300 €
 • خویش فرما
 • Birkfeld

منطقه(های) تحویل:

 • ویز

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

MON-SA، SUN، FT

تعداد روزنامه:

180 عدد

مدت زمان تحویل:

2.5-3 ساعت

مخاطب:

تلفن: 066478075928
پست الکترونیک: markus.ritter@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1500 یورو
 • خویش فرما
 • Hirnsdorf
 • Freienberg

منطقه(های) تحویل:

 • ویز

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

MON-SA، SUN، FT

تعداد روزنامه:

250 عدد

مدت زمان تحویل:

2.5-3 ساعت

مخاطب:

تلفن: 066478075928
پست الکترونیک: markus.ritter@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1600 یورو
 • خویش فرما
 • Dellach im Drautal

منطقه(های) تحویل:

 • اسپیتال آن در درو

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، SA، SUN، FT

مدت زمان تحویل:

3 ساعت.

مخاطب:

تلفن: 066488705441
پست الکترونیک: karin.rovan@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • خویش فرما
 • بلومو بد

منطقه(های) تحویل:

 • فورستنفلد

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، SA، SUN، FT

تعداد روزنامه:

100 عدد

مدت زمان تحویل:

1 H.

مخاطب:

تلفن: 066488 705 315
پست الکترونیک: renate.fruehwirt@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1600 یورو
 • خویش فرما
 • ریگرسبرگ

منطقه(های) تحویل:

 • فلدباخ

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، SA، SUN، FT

تعداد روزنامه:

150 عدد

مخاطب:

تلفن: 066488 705 315
پست الکترونیک: renate.fruehwirt@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • خویش فرما
 • سنت پیتر آم اوترسباخ
 • اطراف سنت پیتر

منطقه(های) تحویل:

 • رادکرزبورگ

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، SA، SUN، FT

مخاطب:

تلفن: 066488 705 315
پست الکترونیک: renate.fruehwirt@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • خویش فرما
 • گوریتس آلمانی
 • نقطه بالا پایین
 • ضایعات

منطقه(های) تحویل:

 • رادکرزبورگ

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، SA، SUN، FT

مدت زمان تحویل:

1-2 ساعت

مخاطب:

تلفن: 066488 705 315
پست الکترونیک: renate.fruehwirt@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 700 یورو
 • خویش فرما
 • گوسدورف
 • مورک

منطقه(های) تحویل:

 • رادکرزبورگ

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، SA، SUN، FT

تعداد روزنامه:

100 عدد

مدت زمان تحویل:

0.75 ساعت

مخاطب:

تلفن: 066488 705 315
پست الکترونیک: renate.fruehwirt@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 2000 یورو
 • خویش فرما
 • گناس

منطقه(های) تحویل:

 • فلدباخ

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، SA، SUN، FT

تعداد روزنامه:

300 عدد

مدت زمان تحویل:

3 ساعت.

مخاطب:

تلفن: 066488 705 315
پست الکترونیک: renate.fruehwirt@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1000 یورو
 • خویش فرما
 • پالداو

منطقه(های) تحویل:

 • فلدباخ

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، SA، SUN، FT

تعداد روزنامه:

120 عدد

مدت زمان تحویل:

2 ساعت.

مخاطب:

تلفن: 066488 705 315
پست الکترونیک: renate.fruehwirt@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • خویش فرما
 • بد گلایچنبرگ

منطقه(های) تحویل:

 • جنوب شرقی اشتایر

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

MON-SA، SUN، FT

مخاطب:

تلفن: 06647807 5030
پست الکترونیک: Egon.Wolf@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1500 یورو
 • خویش فرما
 • سنت پیتر آم اوترسباخ
 • تروسینگ

منطقه(های) تحویل:

 • رادکرزبورگ

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، SA، SUN، FT

تعداد روزنامه:

150 عدد

مدت زمان تحویل:

2 ساعت.

مخاطب:

تلفن: 066488 705 315
پست الکترونیک: renate.fruehwirt@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 700 یورو
 • خویش فرما
 • فورستنفلد
 • اشتادبرگن
 • اوبرسباخ

منطقه(های) تحویل:

 • فورستنفلد

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، SA، SUN، FT

تعداد روزنامه:

100 عدد

مدت زمان تحویل:

1 H.

مخاطب:

تلفن: 066488 705 315
پست الکترونیک: renate.fruehwirt@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 2000 یورو
 • خویش فرما
 • فلدباخ
 • اورسباخ
 • وتزلزدورف

منطقه(های) تحویل:

 • فلدباخ

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، SA، یکشنبه

تعداد روزنامه:

300 عدد

مدت زمان تحویل:

3 ساعت.

مخاطب:

تلفن: 066488 705 315
پست الکترونیک: renate.fruehwirt@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

تحویل دهنده تعویض اسپرینگر

 • تا 500-2000 €
 • خویش فرما
 • منطقه فلدباخ بزرگ

منطقه(های) تحویل:

 • جنوب شرقی اشتایر

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، SA، یکشنبه

مخاطب:

تلفن: 066488705315
پست الکترونیک: renate.fruehwirt@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • خویش فرما
 • فلدباخ

منطقه(های) تحویل:

 • جنوب شرقی اشتایر

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

MON-SA، SUN، FT

مخاطب:

تلفن: 06647807 5930
پست الکترونیک: Egon.Wolf@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 700 یورو
 • خویش فرما
 • شهر فورستنفلد

منطقه(های) تحویل:

 • فورستنفلد

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، SA، یکشنبه

تعداد روزنامه:

180 عدد

مدت زمان تحویل:

1.5 ساعت

مخاطب:

تلفن: 066488705315
پست الکترونیک: renate.fruehwirt@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1200 یورو
 • خویش فرما
 • گرابرزدورف
 • تربچه
 • دویدن

منطقه(های) تحویل:

 • جنوب شرقی اشتایر

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، SA، SUN، FT

تعداد روزنامه:

150 عدد

مدت زمان تحویل:

2 ساعت.

مخاطب:

تلفن: 066488 705 315
پست الکترونیک: renate.fruehwirt@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1000 یورو
 • خویش فرما
 • لیبوچ

منطقه(های) تحویل:

 • محیط اطراف گراتس

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح ارسال با ماشین و موتور سیکلت نیز امکان پذیر است

روز(های) تحویل:

MON-SA، SUN، FT

تعداد روزنامه:

160 عدد

مدت زمان تحویل:

2-3 ساعت

مخاطب:

تلفن: 066478075923
پست الکترونیک: daniel.muik@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1000 یورو
 • خویش فرما
 • توبلباد

منطقه(های) تحویل:

 • محیط اطراف گراتس

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح ارسال با ماشین یا موتور سیکلت نیز امکان پذیر است

روز(های) تحویل:

MON-SA، SUN، FT

تعداد روزنامه:

160 عدد

مدت زمان تحویل:

2-3 ساعت

مخاطب:

تلفن: 066478075923
پست الکترونیک: daniel.muik@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1000 یورو
 • خویش فرما
 • استراس در اشتایر
 • وگاو

منطقه(های) تحویل:

 • لایبنیتس

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

MON-SA، SUN، FT

تعداد روزنامه:

220 عدد

مدت زمان تحویل:

2 ساعت.

مخاطب:

تلفن: 066478075920
پست الکترونیک: sandra.kriegl@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1000 یورو
 • خویش فرما
 • کفش خانگی
 • بزرگ کوچک

منطقه(های) تحویل:

 • لایبنیتس

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

MON-SA، SUN، FT

تعداد روزنامه:

180 عدد

مدت زمان تحویل:

2 ساعت.

مخاطب:

تلفن: 066478075920
پست الکترونیک: sandra.kriegl@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 750 یورو
 • خویش فرما
 • روزنتال روی کایناچ

منطقه(های) تحویل:

 • ویتسبرگ

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح امکان تحویل با ماشین یا موتور سیکلت وجود دارد

روز(های) تحویل:

MON-SA، SUN، FT

تعداد روزنامه:

170 عدد

مدت زمان تحویل:

2-3 ساعت

مخاطب:

تلفن: 06647807 5923
پست الکترونیک: daniel.muik@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1000 یورو
 • خویش فرما
 • Laßnitzhöhe

منطقه(های) تحویل:

 • محیط اطراف گراتس

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

MON-SA، SUN، FT

تعداد روزنامه:

120 عدد

مدت زمان تحویل:

1.5-2 ساعت

مخاطب:

تلفن: 06647807 5948
پست الکترونیک: Harald.wilfing@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1000 یورو
 • خویش فرما
 • Hausmannstätten

منطقه(های) تحویل:

 • محیط اطراف گراتس

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

MON-SA، SUN، FT

تعداد روزنامه:

120 عدد

مدت زمان تحویل:

1.5-2 ساعت

مخاطب:

تلفن: 06647807 5948
پست الکترونیک: Harald.wilfing@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1000 یورو
 • خویش فرما
 • ایگرزدورف

منطقه(های) تحویل:

 • ویز

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

MON-SA، SUN، FT

تعداد روزنامه:

120 عدد

مدت زمان تحویل:

1.5-2 ساعت

مخاطب:

تلفن: 06647807 5948
پست الکترونیک: harald@wilfing@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1500 یورو
 • خویش فرما
 • ایبیسوالد

منطقه(های) تحویل:

 • Deutschlandsberg

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

MON-SA، SUN، FT

تعداد روزنامه:

150 عدد

مدت زمان تحویل:

2.5 ساعت

مخاطب:

تلفن: 06647807 5927
پست الکترونیک: guenther.reiterer@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1000 یورو
 • خویش فرما
 • ونیگزل-پوچگ

منطقه(های) تحویل:

 • هارتبرگ

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

MON-SA، SUN، FT

تعداد روزنامه:

120 عدد

مدت زمان تحویل:

1.5-2 ساعت

مخاطب:

تلفن: 06647807 5928
پست الکترونیک: markus.ritter@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 600 یورو
 • خویش فرما
 • اگندورف در نزدیکی هارتبرگ

منطقه(های) تحویل:

 • هارتبرگ

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

MON-SA، SUN، FT

تعداد روزنامه:

60 عدد

مدت زمان تحویل:

1-1.5 ساعت

مخاطب:

تلفن: 06647807 5928
پست الکترونیک: markus.ritter@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1500 یورو
 • خویش فرما
 • سنت جان اول. اس. آرنفلز

منطقه(های) تحویل:

 • لایبنیتس

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

MON-SA، SUN، FT

تعداد روزنامه:

150 عدد

مدت زمان تحویل:

2.5 ساعت

مخاطب:

تلفن: 06647807 5927
پست الکترونیک: guenther.reiterer@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • خویش فرما
 • ولفسبرگ در شوارتزوتال

منطقه(های) تحویل:

 • لایبنیتس

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

MON-SA، SUN، FT

مخاطب:

تلفن: 06647807 5920
پست الکترونیک: sandra.kriegl@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 600 یورو
 • خویش فرما
 • هیتزندورف

منطقه(های) تحویل:

 • محیط اطراف گراتس

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح امکان تحویل با ماشین یا موتور سیکلت وجود دارد

روز(های) تحویل:

MON-SA، SUN، FT

تعداد روزنامه:

80 عدد

مدت زمان تحویل:

1-2 ساعت

مخاطب:

تلفن: 06647807 5923
پست الکترونیک: daniel.muik@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 600 یورو
 • خویش فرما
 • ویتسبرگ

منطقه(های) تحویل:

 • ویتسبرگ

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح امکان تحویل با ماشین یا موتور سیکلت وجود دارد

روز(های) تحویل:

MON-SA، SUN، FT

تعداد روزنامه:

90 عدد

مدت زمان تحویل:

1-2 ساعت

مخاطب:

تلفن: 06647807 5923
پست الکترونیک: daniel.muik@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 650 یورو
 • خویش فرما
 • بیرباخ

منطقه(های) تحویل:

 • ویتسبرگ

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح امکان تحویل با ماشین یا موتور سیکلت وجود دارد

روز(های) تحویل:

MON-SA، SUN، FT

تعداد روزنامه:

125 عدد

مدت زمان تحویل:

1-2 ساعت

مخاطب:

تلفن: 06647807 5923
پست الکترونیک: daniel.muik@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1500 یورو
 • خویش فرما
 • Deutschlandsberg

منطقه(های) تحویل:

 • Deutschlandsberg

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

MON-SA، SUN، FT

تعداد روزنامه:

150 عدد

مدت زمان تحویل:

2.5 ساعت

مخاطب:

تلفن: 06647807 5927
پست الکترونیک: guenther.reiterer@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1000 یورو
 • خویش فرما
 • گلیسدورف

منطقه(های) تحویل:

 • ویز

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

MON-SA، SUN، FT

مدت زمان تحویل:

1.5-2 ساعت

مخاطب:

تلفن: 06647807 5948
پست الکترونیک: harald@wilfing@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1000 یورو
 • خویش فرما
 • سنت رادگوند

منطقه(های) تحویل:

 • محیط اطراف گراتس

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

MON-SA، SUN، FT

مدت زمان تحویل:

1.5-2 ساعت

مخاطب:

تلفن: 06647807 5948
پست الکترونیک: Harald.wilfing@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1000 یورو
 • خویش فرما
 • رعبه

منطقه(های) تحویل:

 • محیط اطراف گراتس

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

MON-SA، SUN، FT

مدت زمان تحویل:

1.5-2 ساعت

مخاطب:

تلفن: 06647807 5948
پست الکترونیک: harald@wilfing@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1000 یورو
 • خویش فرما
 • ویز

منطقه(های) تحویل:

 • ویز

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

MON-SA، SUN، FT

تعداد روزنامه:

120 عدد

مدت زمان تحویل:

1.5-2 ساعت

مخاطب:

تلفن: 06647807 5948
پست الکترونیک: harald@wilfing@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1500 یورو
 • خویش فرما
 • Reichendorf-Puch در نزدیکی Weiz

منطقه(های) تحویل:

 • ویز

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

MON-SA، SUN، FT

تعداد روزنامه:

180 عدد

مدت زمان تحویل:

2.5-3 ساعت

مخاطب:

تلفن: 06647807 5928
پست الکترونیک: markus.ritter@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1000 یورو
 • خویش فرما
 • فیشباخ

منطقه(های) تحویل:

 • ویز

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

MON-SA، SUN، FT

تعداد روزنامه:

120 عدد

مدت زمان تحویل:

1.5-2 ساعت

مخاطب:

تلفن: 06647807 5928
پست الکترونیک: markus.ritter@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1500 یورو
 • خویش فرما
 • هیرندورف-فرینبرگ

منطقه(های) تحویل:

 • ویز

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

MON-SA، SUN، FT

تعداد روزنامه:

250 عدد

مدت زمان تحویل:

2.5-3 ساعت

مخاطب:

تلفن: 06647807 5928
پست الکترونیک: markus.ritter@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1000 یورو
 • خویش فرما
 • استرالگ

منطقه(های) تحویل:

 • هارتبرگ

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

MON-SA، SUN، FT

تعداد روزنامه:

120 عدد

مدت زمان تحویل:

1.5-2 ساعت

مخاطب:

تلفن: 06647807 5928
پست الکترونیک: markus.ritter@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1500 یورو
 • خویش فرما
 • بروک/مور

منطقه(های) تحویل:

 • بروک آن در مور

زمان تحویل:

1 بهساعت 6

روز(های) تحویل:

MON-SA، SUN، FT

تعداد روزنامه:

200-300 عدد

مدت زمان تحویل:

2.5-3 ساعت

مخاطب:

تلفن: 06647807 5921
پست الکترونیک: Andreas.Leitner@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1800 یورو
 • خویش فرما
 • بلوک های هیملبرگر
 • پیچلرن

منطقه(های) تحویل:

 • فلدکیرشن

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه-شنبه، یکشنبه

مدت زمان تحویل:

3 ساعت.

مخاطب:

تلفن: 066488705441
پست الکترونیک: karin.rovan@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1500 یورو
 • خویش فرما
 • لندورف
 • تشوارزن
 • راژانتینی ها

منطقه(های) تحویل:

 • فلدکیرشن

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه-شنبه، یکشنبه

مدت زمان تحویل:

2.5-3 ساعت

مخاطب:

تلفن: 066488705441
پست الکترونیک: karin.rovan@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1200 یورو
 • خویش فرما
 • ملاقات

منطقه(های) تحویل:

 • فلدکیرشن

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه-شنبه، یکشنبه

مدت زمان تحویل:

1.5-2 ساعت

مخاطب:

تلفن: 066488705441
پست الکترونیک: karin.rovan@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 700 یورو
 • خویش فرما
 • اوبرگلان

منطقه(های) تحویل:

 • فلدکیرشن

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه

مدت زمان تحویل:

1.5 ساعت

مخاطب:

تلفن: 066488705441
پست الکترونیک: karin.rovan@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 870 یورو
 • خویش فرما
 • کلبلاخ / لیند

منطقه(های) تحویل:

 • اسپیتال آن در درو

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه-شنبه، یکشنبه

مدت زمان تحویل:

1-2 ساعت

مخاطب:

تلفن: 066488705441
پست الکترونیک: karin.rovan@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 2200 یورو
 • خویش فرما
 • لیزربروکه
 • لندورف / هونرسبرگ

منطقه(های) تحویل:

 • اسپیتال آن در درو

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه-شنبه، یکشنبه

مدت زمان تحویل:

2-3.5 ساعت

مخاطب:

تلفن: 066488705441
پست الکترونیک: karin.rovan@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1560 یورو
 • خویش فرما
 • کولبنیتس

منطقه(های) تحویل:

 • اسپیتال آن در درو

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

MON-SA، SUN، FT

مدت زمان تحویل:

1.5-2 ساعت

مخاطب:

تلفن: 066488705441
پست الکترونیک: karin.rovan@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1350 €
 • خویش فرما
 • لندورف

منطقه(های) تحویل:

 • اسپیتال آن در درو

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه-شنبه، یکشنبه

مدت زمان تحویل:

2.5 ساعت

مخاطب:

تلفن: 066488705441
پست الکترونیک: karin.rovan@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1000 یورو
 • خویش فرما
 • فورستنفلد
 • Altenmarkt
 • اسپلتنباخ

منطقه(های) تحویل:

 • فورستنفلد

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، SA، SUN، FT

تعداد روزنامه:

200 عدد

مدت زمان تحویل:

2 ساعت.

مخاطب:

تلفن: 066488 705 315
پست الکترونیک: renate.fruehwirt@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1400 یورو
 • خویش فرما
 • فلدباخ

منطقه(های) تحویل:

 • فلدباخ

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، SA، یکشنبه

تعداد روزنامه:

200 عدد

مدت زمان تحویل:

2 ساعت.

مخاطب:

تلفن: 066488 705 315
پست الکترونیک: renate.fruehwirt@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 2000 یورو
 • خویش فرما
 • Ottendorf an der Rittschein
 • اود
 • بیرباخ
 • بازار هارتماندورف

منطقه(های) تحویل:

 • فلدباخ-ویز

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، SA، SUN، FT

تعداد روزنامه:

200 عدد

مدت زمان تحویل:

3 ساعت.

مخاطب:

تلفن: 066488705315
پست الکترونیک: renate.fruehwirt@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 2000 یورو
 • خویش فرما
 • ولفسبرگ در شوارتزوتال
 • سنت جورجن آن در استیفینگ
 • کورتسراگنیتز
 • سیبوتندورف

منطقه(های) تحویل:

 • فلدباخ

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، SA، یکشنبه

تعداد روزنامه:

200 عدد

مدت زمان تحویل:

3 ساعت.

مخاطب:

تلفن: 066488705315
پست الکترونیک: renate.fruehwirt@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1200 یورو
 • خویش فرما
 • Ober-Unterweißenbach

منطقه(های) تحویل:

 • فلدباخ

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، SA، SUN، FT

تعداد روزنامه:

200 عدد

مدت زمان تحویل:

2.5 ساعت

مخاطب:

تلفن: 066488 705 315
پست الکترونیک: renate.fruehwirt@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1500 یورو
 • خویش فرما
 • فلدکیرشن

منطقه(های) تحویل:

 • فلدکیرشن

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، SA، SUN، FT

مدت زمان تحویل:

3 ساعت.

مخاطب:

تلفن: 066488705441
پست الکترونیک: karin.rovan@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1300 €
 • خویش فرما
 • لیند در دروتال

منطقه(های) تحویل:

 • اسپیتال آن در درو

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، SA، SUN، FT

مدت زمان تحویل:

2 ساعت.

مخاطب:

تلفن: 066488705441
پست الکترونیک: karin.rovan@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 2000 یورو
 • خویش فرما
 • کیرشباخ
 • دورفلا
 • اوبردورف

منطقه(های) تحویل:

 • فلدباخ

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، SA، یکشنبه

تعداد روزنامه:

200 عدد

مدت زمان تحویل:

3 ساعت.

مخاطب:

تلفن: 066488 705 315
پست الکترونیک: renate.fruehwirt@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1400 یورو
 • خویش فرما
 • سنت مگدالن

منطقه(های) تحویل:

 • شهر ویلاچ

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

تعداد روزنامه:

240 عدد

مدت زمان تحویل:

2.5 ساعت

مخاطب:

تلفن: 066488705441
پست الکترونیک: karin.rovan@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 650 یورو
 • خویش فرما
 • نودورف

منطقه(های) تحویل:

 • هرماگور

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

تعداد روزنامه:

80 عدد

مدت زمان تحویل:

1 H.

مخاطب:

تلفن: 066488705441
پست الکترونیک: karin.rovan@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1400 یورو
 • خویش فرما
 • دلاک

منطقه(های) تحویل:

 • هرماگور

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

تعداد روزنامه:

200 عدد

مدت زمان تحویل:

2.5 ساعت

مخاطب:

تلفن: 066488705441
پست الکترونیک: karin.rovan@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 2200 یورو
 • خویش فرما
 • بد بلیبرگ

منطقه(های) تحویل:

 • کشور ویلاچ

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

تعداد روزنامه:

290 عدد

مدت زمان تحویل:

3 ساعت.

مخاطب:

تلفن: 066488705441
پست الکترونیک: karin.rovan@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 950 یورو
 • خویش فرما
 • ولدن

منطقه(های) تحویل:

 • کشور ویلاچ

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

تعداد روزنامه:

170 عدد

مدت زمان تحویل:

2 ساعت.

مخاطب:

تلفن: 066488705441
پست الکترونیک: karin.rovan@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1300 €
 • خویش فرما
 • خانه در Ennstal

منطقه(های) تحویل:

 • لیزن

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه-شنبه، یکشنبه

مدت زمان تحویل:

2.5 ساعت

مخاطب:

تلفن: 066488705380
پست الکترونیک: emely.gruber@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1000 یورو
 • خویش فرما
 • سنت مارتین

منطقه(های) تحویل:

 • لیزن

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه-شنبه، یکشنبه

مدت زمان تحویل:

2 ساعت.

مخاطب:

تلفن: 06648870 5380
پست الکترونیک: emely.gruber@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 800 یورو
 • خویش فرما
 • شلیک می کند

منطقه(های) تحویل:

 • لیزن

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه-شنبه، یکشنبه

مدت زمان تحویل:

2 ساعت.

مخاطب:

تلفن: 06648870 5380
پست الکترونیک: emely.gruber@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 620 یورو
 • خویش فرما
 • سلزتال

منطقه(های) تحویل:

 • لیزن

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه-شنبه، یکشنبه

مدت زمان تحویل:

1.5 ساعت

مخاطب:

تلفن: 06648870 5380
پست الکترونیک: emely.gruber@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1000 یورو
 • خویش فرما
 • لیزن

منطقه(های) تحویل:

 • لیزن

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه-شنبه، یکشنبه

مدت زمان تحویل:

2 ساعت.

مخاطب:

تلفن: 06648870 5380
پست الکترونیک: emely.gruber@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 750 یورو
 • خویش فرما
 • ویلدون

منطقه(های) تحویل:

 • لایبنیتس

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، SA، SUN، FT

تعداد روزنامه:

180 عدد

مدت زمان تحویل:

3 ساعت.

مخاطب:

تلفن: 066488705369
پست الکترونیک: daniela.zwanzer@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 570 یورو
 • خویش فرما
 • استالهوفن

منطقه(های) تحویل:

 • ویتسبرگ

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، SA، یکشنبه

تعداد روزنامه:

150 عدد

مدت زمان تحویل:

2 ساعت.

مخاطب:

تلفن: 066488705369
پست الکترونیک: daniela.zwanzer@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 510 یورو
 • خویش فرما
 • بیرباخ

منطقه(های) تحویل:

 • ویتسبرگ

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، SA، SUN، FT

تعداد روزنامه:

170 عدد

مدت زمان تحویل:

2.15 ساعت

مخاطب:

تلفن: 066488705369
پست الکترونیک: daniela.zwanzer@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 600 یورو
 • خویش فرما
 • جودنبورگ

منطقه(های) تحویل:

 • مورتال

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، SA، SUN، FT

تعداد روزنامه:

130 عدد

مدت زمان تحویل:

2 ساعت.

مخاطب:

تلفن: 06648870 5352
پست الکترونیک: michael.schranz@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1100 یورو
 • خویش فرما
 • فونسدورف

منطقه(های) تحویل:

 • مورتال

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، SA، SUN، FT

تعداد روزنامه:

220 عدد

مدت زمان تحویل:

3-3.5 ساعت

مخاطب:

تلفن: 06648870 5352
پست الکترونیک: michael.schranz@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1000 یورو
 • خویش فرما
 • گوسندورف
 • Hausmannstätten

منطقه(های) تحویل:

 • محیط اطراف گراتس

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، SA، SUN، FT

مخاطب:

تلفن: 066488705335
پست الکترونیک: anfrage@zustellpartner.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 500-1200 €
 • خویش فرما
 • Graz-Mariatrost

منطقه(های) تحویل:

 • گراتس

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، SA، SUN، FT

مخاطب:

تلفن: 066488705335
پست الکترونیک: anfrage@zustellpartner.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1400 یورو
 • خویش فرما
 • Neumarkt

منطقه(های) تحویل:

 • موراو

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، SA، SUN، FT

تعداد روزنامه:

180 عدد

مدت زمان تحویل:

3-3.5 ساعت

مخاطب:

تلفن: 06648870 5352
پست الکترونیک: michael.schranz@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1600 یورو
 • خویش فرما
 • افلنز-گوریاچ

منطقه(های) تحویل:

 • بروک آن در مور

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

MON-SA، SUN، FT

مخاطب:

تلفن: 066488705354
پست الکترونیک: guenter.slanez@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1200 یورو
 • خویش فرما
 • شلادمینگ

منطقه(های) تحویل:

 • لیزن

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

MON-SA، SUN، FT

مدت زمان تحویل:

2-3 ساعت

مخاطب:

تلفن: 066488705380
پست الکترونیک: emely.gruber@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 500-1500 €
 • خویش فرما
 • ولفسبرگ

منطقه(های) تحویل:

 • ولفسبرگ

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

MON-SA، SUN، FT

تعداد روزنامه:

100-200 عدد

مدت زمان تحویل:

1-3 ساعت

مخاطب:

تلفن: +43(0) 51795 1795
پست الکترونیک: anfrage@zustellpartner.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 500-1500 €
 • خویش فرما
 • سنت ویتوس

منطقه(های) تحویل:

 • سنت ویت آن در گلان

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

MON-SA، SUN، FT

تعداد روزنامه:

100-200 عدد

مدت زمان تحویل:

1-3 ساعت

مخاطب:

تلفن: +43(0) 51795 1795
پست الکترونیک: anfrage@zustellpartner.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 700 - 1700 €
 • خویش فرما
 • تیرول شرقی

منطقه(های) تحویل:

 • تیرول شرقی

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

مدت زمان تحویل:

2-3 ساعت

مخاطب:

تلفن: 066488705441
پست الکترونیک: karin.rovan@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 500 - 1700 €
 • خویش فرما
 • در منطقه مسکونی آنها

منطقه(های) تحویل:

 • اسپیتال آن در درو

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

مدت زمان تحویل:

1.5 - 3 ساعت

مخاطب:

تلفن: 066488705441
پست الکترونیک: karin.rovan@accura.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1100 یورو
 • خویش فرما
 • ابرندورف

منطقه(های) تحویل:

 • ابرندورف

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، SA، یکشنبه

تعداد روزنامه:

290 عدد

مدت زمان تحویل:

3-4 ساعت

مخاطب:

تلفن: +43(0) 51795 1795
پست الکترونیک: anfrage@zustellpartner.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 1400 یورو
 • خویش فرما
 • سنت کانزیان در دریاچه کلوپین

منطقه(های) تحویل:

 • سنت کانزیان در دریاچه کلوپین

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، SA، یکشنبه

تعداد روزنامه:

تقریبا 300 عدد

مدت زمان تحویل:

3-4 ساعت

مخاطب:

تلفن: +43(0) 51795 1795
پست الکترونیک: anfrage@zustellpartner.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 750-1100 €
 • خویش فرما
 • پوگرسدورف
 • گرافنشتاین
 • پیشلدورف

منطقه(های) تحویل:

 • کشور کلاگنفورت

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح

روز(های) تحویل:

دوشنبه-شنبه، یکشنبه

تعداد روزنامه:

130-260 قطعه

مدت زمان تحویل:

1.5-3 ساعت

مخاطب:

تلفن: 066488705441
پست الکترونیک: anfrage@zustellpartner.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 40-90 €
 • خویش فرما
 • کلاگنفورت

منطقه(های) تحویل:

 • کلاگنفورت

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح فقط یکشنبه

تعداد روزنامه:

70-180 قطعه

مدت زمان تحویل:

1-2 ساعت

مخاطب:

تلفن: 066488705441
پست الکترونیک: anfrage@zustellpartner.at
اکنون پرس و جو کنید

مامور تحویل روزنامه

 • تا 350-600 €
 • خویش فرما
 • کلاگنفورت

منطقه(های) تحویل:

 • کلاگنفورت

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح دوشنبه یکشنبه

تعداد روزنامه:

80-140 قطعه

مدت زمان تحویل:

1-2 ساعت

مخاطب:

تلفن: 066488705441
پست الکترونیک: anfrage@zustellpartner.at
اکنون پرس و جو کنید

تحویل تبلیغات

 • تا 500-2500 یورو
 • خویش فرما
 • وین

منطقه(های) تحویل:

 • وین

زمان تحویل:

بین ساعت 2 تا 6 صبح مواد تبلیغاتی بدون آدرس (بروشورها، بروشورها، بروشورها و غیره)، هفته نامه های بدون آدرس، نمونه محصول و موارد دیگر

روز(های) تحویل:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه

تعداد روزنامه:

بسته به سفارش عدد

مدت زمان تحویل:

وابسته به سفارش

مخاطب:

تلفن: 05179588705262
پست الکترونیک: anfrage@zustellpartner.at
اکنون پرس و جو کنید

ناظر کیف روزنامه (فروش بی صدا)

 • تا 1100 - 1400 €
 • خویش فرما
 • وین

منطقه(های) تحویل:

 • وین
آویزان: شنبه وقت ناهار، پر کردن: یکشنبه صبح مجموعه: یکشنبه بعد از ظهر

روز(های) نصب

SA، SUN

مخاطب:

تلفن: +43 66488705262
پست الکترونیک: anfrage@zustellpartner.at
اکنون پرس و جو کنید